VEDTÆGTER

§ 1. NAVN & HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er: Håndbold Foreningen Suså, i forkortet form HF Suså.

Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Næstved Kommune, Region Sjælland.

Stk. 3. Foreningen er stiftet den 20. maj 2003, som følge af nedlæggelsen af Herlufmagle
Gymnastik- og Idrætsforening,

§ 2. FORMÅL

Foreningen har til formål, i rammen af et forpligtigende fællesskab:
 at organisere holdbaseret bredde- /elite- og turneringsidræt for børn, unge og voksne,
 at tilskynde børn og unge til at deltage i foreningsarbejde og organisering af aktiviteterne,
 at samle alle interesserede i håndboldspillet.

§ 3. FORHOLD TIL ANDRE ORGANISATIONER

Stk. 1. Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, gennem
medlemskab af DGI Midt- og Vestsjælland.
Dansk Idræts Forbund.
Dansk Håndbold Forbund.
Håndbold Region Øst.
Medlemskabet forpligtiger foreningen til at efterleve vedtægter og love for disse foreninger.

§ 4. MEDLEMSSKAB

Stk. 1. Som medlem kan optages børn og voksne, der kan godkendes af bestyrelsen og
som accepterer foreningens formål og vedtægt, samt betaler det af bestyrelsen
fastsatte kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nægte godkendelse af en person som medlem, såfremt der er
udvist en adfærd, som er uforenelig med foreningens formål, omdømme eller
øvrige medlemmers krav på tryghed og velfærd i forbindelse med deres
medlemskab.

Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere nægte godkendelse af en person som medlem, indtil et
uafklaret forhold, med relation til foreningens forpligtigelser jf. § 3, er bragt i orden.

Stk. 4. Ved indmeldelsen skal oplyses fulde navn, postadresse, telefonnummer, e-mail samt fødselsdato og -år.
Medlemmet er forpligtiget til at meddele foreningen ændringer vedr. navn eller
adresse.

Stk. 5. Manglende betaling af kontingent vil, efter 8 dages skriftligt varsel, medføre
udelukkelse fra foreningens aktiviteter, indtil betaling er modtaget.

Stk. 6. Såfremt et medlem ønsker at udtræde af foreningen skal dette ordentligvis snarest
muligt meddeles foreningen, skriftligt eller mundtligt.
Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 5. ÆRESMEDLEMMER

Stk. 1. Som æresmedlem kan indstilles enhver person, der har gjort et stort og nyttigt
arbejde for foreningen.

Stk. 2. Den motiverede indstilling om udnævnelse af en person til æresmedlem, skal
skriftligt forelægges bestyrelsen.

Stk. 3. Indstillingen, med bestyrelsens anbefaling for eller imod, forelægges til
godkendelse på førstkommende generalforsamling, hvor en eventuel udnævnelse
finder sted.

Stk. 4. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 6. FORENINGENS LEDELSE

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse med mindst 5 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv indenfor 14 dage efter generalforsamlingen med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen
skal i givet fald udfærdige et skriftligt vejledning / kommissorium for udvalgets
arbejde / opgave, herunder tage stilling til varigheden af opgaven og evt. økonomi.

Stk. 4. Der udarbejdes beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne.

Stk. 5. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6. Bestyrelsen er ulønnet, men alle direkte udlæg refunderes efter regning. Der kan
ydes tilskud til telefon – kontorhold og køreudgifter efter Told og Skats takster for
bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger.

Stk. 7. Bestyrelsen holder møder efter behov og er beslutningsdygtigt, når 3 bestyrelses-
medlemmer er til stede.

Stk. 8. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftlig.

§ 7. FORENINGENS TEGNING

Stk. 1. Foreningen tegnes i den daglige drift ved underskrift af formanden.

Stk. 2. Kassereren er bemyndiget til med egen underskrift, at foretage driftsmæssige
betalinger samt betalinger autoriseret ved beslutning truffet på bestyrelsesmøder
og dokumenteret i referater fra disse.

Stk. 3. Ved nyanskaffelse af løsøre, som fordrer optagelse af lån eller som på anden vis
forpligtiger foreningen ud over et regnskabsår kræves underskrift af den samlede
bestyrelse.

Stk. 4. Køb eller salg af fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling og den
samlede bestyrelse skal underskrive.

Stk. 5. Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
forpligtigelser. Foreningen hæfter kun med sin formue.

§ 8. FORENINGENS ØKONOMI

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives på et økonomisk forsvarligt
grundlag.

Stk. 3. Kassereren fører løbende foreningens regnskab, herunder kassebog udvisende
den kontante kassebeholdning.

Stk. 4. Revisor og bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskab og bilag forelagt til
kontrol.

Stk. 5. Bestyrelsen foranstalter budget for den følgende sæson udarbejdet, forelagt og
godkendt i bestyrelsen inden udgangen af januar måned.

Stk. 6. Budgettet forelægges og behandles på generalforsamlingen samtidig med
regnskabet.

Stk. 7. Regnskabet afsluttes og afstemmes inden 31. januar, hvor det afleveres, incl.
bilag, konti opgørelser m.v., til revisoren, der reviderer og kommenterer
regnskabet inden 15. februar.

§ 9. GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig
uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes årligt i sidste halvdel af februar måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i
lokalt husstandsomdelt ugeavis eller tilsvarende og med angivelse af dagsorden og
vejledning vedr. aflevering af forslag der ønskes behandlet.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
1. Valg af dirigent, og stemmetællere.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Eventuelt.

Stk. 6. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en lovligt indvarslet generalforsamling,
når dette har været oplyst i indkaldelsen, og når 2/3 af de fremmødte stemmebe-rettigede stemmer herfor.

§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen skønner dette
påkrævet, eller når mindst 20 af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

Stk. 2. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal være bilagt
motiveret forslag til dagsorden.

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages som for ordinær
generalforsamling, senest 4 uger efter kravet er fremsat. Såfremt særlige forhold
betinger dette kan varslet nedsættes til 7 dage.

Stk. 4. Bestyrelsen formidler snarest resultatet af den ekstraordinære generalforsamling til
medlemmerne ved annoncering, som for indkaldelsen gældende.

§ 11. VALG

Stk. 1. Stemmeberettigede er alle medlemmer der er fyldt 16 år. Forældre til medlemmer
under 16 år har stemmeret på medlemmets vegne, dog kun en stemme pr.
medlem.

Stk. 2. Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer).
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 4. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foretages
skriftligt såfremt mindst 2 medlemmer kræver dette.

Stk. 5. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer der er fyldt 16 år, samt forældre til
medlemmer under 16 år. Posterne som formand, næstformand og kasserer skal
bestrides af personer over 18 år (personlig myndig).

Stk. 6. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, og skal tilrettelægges således, at i lige år
vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.
Der vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Ved den stiftende generalforsamling vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, 3 for 2 år og
2 for 1 år.

§ 12. FORENINGENS OPHØR

Stk. 1. Nedlæggelse af foreningen kan kun finde sted, hvis 2/3 af de stemmeberettigede
deltagere på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Såfremt
der på sidstnævnte generalforsamling ikke opnås det fornødne antal stemmer,
indkaldes der senest 14 dage efter denne, til en ny, hvor almindeligt flertal vil være
gældende.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens nedlæggelse skal aktiver og evt. formue primært anvendes
til fremme af idrætten eller andet kulturelt virke i Næstved Kommune.

Stk. 3. Generalforsamlingen bestemmer – ordentligvis efter oplæg fra bestyrelsen –
hvorledes foreningens inventar, løsøre og eventuelle formue skal disponeres i
henhold til Stk. 2.